Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Wykładowca w Katedrze Multimediów w PJATK w Warszawie, absolwent Wydziału Informatyki tej samej uczelni. Specjalizuje się w zagadnieniach HCI, Augmented Reality oraz Interactive Storytelling. Autor artykułów naukowych dotyczących wykorzystania multimediów na potrzeby edukacji, sztuki i medycyny. Współtworzy projekty/instalacje artystyczne w kooperacji z artystami wykorzystujące nowoczesne technologie multimedialne. Certyfikowany ekspert programów Adobe (ACE).

Fundacja Siódmy Zmysł

Wiceprezes fundacji, specjalizuje się w dziedzinie audiodeskrypcji i tłumaczeń audiowizualnych. Jej praca magisterska jako pierwsza w Polsce poświęcona była audiodeskrypcji, a konkretnie możliwości tłumaczenia skryptów z języka angielskiego na polski. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących dla wolontariuszy Fundacji Siódmy Zmysł. Ma szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących oraz koordynowania projektów.

Uniwersytet Jagielloński

Wysokiej klasy specjalistka w zakresie tłumaczeń audiowizualnych. Stypendystka FNP oraz SYLFF. Członek European Association for Studies in Screen Translation, European Society for Translation Studies i członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Współpracuje z ILS UW w ramach grupy badawczej Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab).

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Doktorant na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Asystent, kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego, główny inżynier ds. systemów informacyjnych; członek Rady Naukowej ITI EMAG. Wieloletni kierownik projektów, związanych z opracowaniem i wdrażaniem projektów informatycznych w przemyśle i administracji.

Uniwersytet Warszawski

Specjalistka w zakresie napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji. Kierownik i wykonawca czterech projektów badawczych z tego obszaru, jednego zagranicznego. Autorka 33 publikacji, głównie nt. przekładu audiowizualnego i dostępności mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. Zgłosiła patent na audiodeskrypcję z syntezą mowy. Założycielka Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab).

Informacje o projekcie

Sztuka współczesna przez wiele osób uważana jest za trudną i niezrozumiałą. Większość obaw wynika jednak z braku dostatecznej ilości podstawowych informacji dotyczącej tego rodzaju sztuki. Sztuka współczesna w odróżnieniu od sztuki klasycznej, dokładnie opisanej w literaturze naukowej i mediach, charakteryzuje się dowolnością interpretacji i podejścia do sztuki. Aby lepiej zrozumieć sztukę współczesną konieczne jest nakreślenie tła historycznego, kulturowego i estetycznego dzieła. Tego typu połaczenie dzieła i zbioru informacji na jego temat pozwoli na lepsze zrozumienie sztuki współczesnej wszystkim tym, którzy dotychczas nie mieli z nią zbyt dużego kontaktu. Przewodnik opracowany w wyniku realizacji projektu OpenArt odpowiada na tego typu potrzeby, zapewniając szereg dodatkowych funkcjonalności (tj. ops dziela, materiały wideo, audio, elementy rozszerzonej rzeczywistości) poszerzających możliwości percepcji dzieła.

Jedną z cech wyróżniających multimedialny przewodnik od „klasycznych” elektronicznych materiałów edukacyjnych jest idea ścisłego powiązania multimedialnej zawartości przewodnika z obecności zwiedzającego w przestrzeni fizycznej muzeów i galerii (tzw. mixed reality). Zgodnie z koncepcją mixed reality zwiedzającemu będą dostarczane dodatkowe treści dotyczące dzieła sztuki wtedy, kiedy się do niego fizycznie zbliży. Opracowana w ramach projektu koncepcja teleinformatycznej współpracującej z aplikacją mobilną umozliwi określanie pozycji zwiedzającego w przestrzeni muzeum. Dzięki temu możliwe będzie dopasowanie prezentowanych w przewodniku treści do aktualnie zwiedzanej ekspozycji oraz udostępnianie osobom niewidomym wskazówek nawigacyjnych ułatwiających poruszanie się w budynku muzeum lub galerii. Do identyfikacji oraz określenia położenia osób czy przedmiotów w czasie rzeczywistym w określonej przestrzeni wykorzystywane są systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS, ang. Real-time locating systems). 

Multimedialny przewodnik „Sztuka współczesna dla wszystkich” będzie dostępny dla wszystkich użytkowników bez względu na pełnosprawność czy niepełnosprawność. Oznacza to, że osoby niewidome, niesłyszące, słyszące, widzące, zarówno z Polski i zza granicy przychodząc do muzeum otrzymają identyczny pod względem treści przewodnik, a informacje w nim zawarte będą dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Docelowe grupy odbiorców:

  • osoby niewidome i słabowidzące,
  • osoby niesłyszące, głuche, słabosłyszące,
  • dzieci i młodzież,
  • osoby starsze,
  • obcokrajowcy.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są również instytucje kultury (muzea i galerie) w Polsce i na świecie, które będą mogły dostosować opracowane w ramach projektu rozwiązanie do własnych potrzeb. Opracowana aplikacja będzie dostępna na rynku i będzie mogła być dostosowana do dowolnej kolekcji sztuki w każdym muzeum, każdym mieście i każdym kraju. Tylko w Polsce do końca grudnia 2011 w Polsce istniało 777 muzeów, które odwiedziło łącznie prawie 25 milionów osób (źródło: „Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r.”, GUS). Stanowi o potencjalnie bardzo dużym rynku dla opracowanego rozwiązania.

OpenArt to projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu Innowacje Społeczne. Do konkursu Innowacje Społeczne przystąpiło 76 konsorcjów, z czego finansowanie otrzymało zaledwie 14.

MUZEUM do strony

Cechy przewodnika

Projektowanie uniwersalne

zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego, czyli jednego, uniwersalnego opisu dla wszystkich potencjalnych użytkowników bez względu na ich niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

przewodnik zapewnia dostęp do dzieł sztuki zarówno osobom niewidomym i niesłyszącym, jak i osobom pełnosprawnym, z Polski i zza granicy. Takiego rodzaju rozwiązanie nie funkcjonuje w żadnym muzeum ani galerii w Polsce ani na świecie.

Atrakcyjna i nowoczesna forma

przyjazny uzytkownikowi interfejs i zestaw rozszerzających funkcjonalności zachęci do odwiedzenia muzeów jak najszersze grono odbiorców, zwłaszcza ludzi młodych.

Zastosowanie systemów RTLS

systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) to nowatorska technologia o dużym potencjale szczególnie w kontekście rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality).

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.