Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu w celu jego realizacji powołane zostało Konsorcjum, w skład którego wchodzą zarówno jednostki naukowe (sektor szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze), jak również instytucje kulturalne oraz organizacja pozarządowa i przedsiębiorca. Realizacji projektu OpenArt podejęło się konsorcjum składające się z następujących partnerów:

  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
  • Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Narodowe w Warszawie,
  • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
  • Fundacja Siódmy Zmysł,
  • Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Tak dobrane konsorcjum projektowe zapewni „wzmocnienie powiązań międzysektorowych”, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Komisję Europejską w Raporcie Europa 2020. Opracowane przez jednostki naukowe rozwiązania będą wykorzystane przez przedsiębiorcę zdolnego do wprowadzenia ich na rynek w postaci produktu komercyjnego i zweryfikowane wraz z grupą użytkowników końcowych przez organizację pozarządową działającą na rzecz tych użytkowników.
Dodatkowo, projekt wspiera podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonej edukacji przez szkoły specjalne, integracyjne, jak i masowe. Opracowany w ramach projektu multimedialny przewodnik można będzie wykorzystać w edukacji osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, a także w pracy z dziećmi pełnosprawnymi na zajęciach związanych ze sztuką oraz do nauki języków obcych.

KONSORCJUM

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym tworzeniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii stosowanych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: energoelektroniki i automatyki; monitorowania systemowego, operacyjnego i lokalnego; informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej. Zajmuje się również certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem (działalność ta realizowana jest w Centrum Badań i Certyfikacji posiadającym akredytacje PCA), prowadzi szkolenia, wydaje czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie.

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński to najstarszy i jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Dysponuje odpowiednim zapleczem zarówno technologicznym, jak i kapitałem ludzkim potrzebnym do realizacji projektu. Katedra UNESCO UJ jako jedna z pierwszych jednostek w Polsce zajęła się badaniami nad dostępnością kultury dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Specjalizuje się także w tłumaczeniu i komunikacji międzykulturowej. Katedra UNESCO dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem potrzebnym do tworzenia napisów dla niesłyszących, które zostanie wykorzystane w projekcie.

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski to największa i jedna z najlepszych uczelni w Polsce. UW prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, w ramach wspólnych projektów badawczych, grantów realizowanych w ośrodkach międzynarodowych, wymian studenckich i pracowniczych oraz wszechstronnych kontaktów bilateralnych.
Jako jedna z pierwszych jednostek naukowych w Polsce Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w ramach Laboratorium Przekładu Audiowizualnego prowadzi badania nad dostępnością mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. ILS UW dysponuje też profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia napisów filmowych, które zostanie wykorzystane w projekcie.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) powstała w 1994 roku. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media. Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej. Instytut prowadzi również interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe, w większości o charakterze aplikacyjnym, wykorzystywane dla rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego oraz transferu wyników badań do gospodarki. Laboratorium Interaktywnych Technologii (LABi) to jedno z laboratoriów badawczych OPI. Prace Interdyscyplinarnego zespołu LABi łączą różne dziedziny wiedzy: informatykę, psychologię, neuronauki, statystykę oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie to najstarsze muzeum narodowe w Polsce. Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rzędzie najważniejszych - i najciekawszych zarazem - kolekcji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie to narodowa instytucja kultury, jedno z największych muzeów w Polsce z kolekcją liczącą ponad 800 tysięcy eksponatów - dzieł sztuki polskiej i światowej. Pochodzą one ze wszystkich epok, od antyku do współczesności i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej. Zbiory prezentowane są w galeriach stałych i na pokazach czasowych.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest pierwszym tego typu muzeum w Polsce zbudowanym od postaw i powstałym z intencją prezentowania międzynarodowej sztuki współczesnej. Ambicją MOCAK-u jest przekonanie ludzi niezwiązanych profesjonalnie ze sztuką, że jest ona niezbędnym narzędziem pojmowania świata, co znajduje swoje potwierdzenie w organizowanych co roku około 15 wystawach czasowych.

Fundacja Siódmy Zmysł

Fundacja „Siódmy Zmysł” została założona w styczniu 2011 roku. Powstała, aby promować audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących oraz szeroko pojętą dostępność do kultury audiowizualnej. W swoim dorobku Fundacja ma opracowanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do kilkunastu filmów fabularnych, w tym do popularnych filmów takich jak Bitwa Warszawska oraz Listy do M. Fundacja, założona przez pracownika naukowego Katedry UNESCO oraz jej absolwentów, uczestniczyła także w projektach naukowych prowadzonych przez Katedrę.

Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. powstała w związku z wejściem w życie nowej ustawy o instytutach badawczych. Zadaniem spółki jest przede wszystkim transfer rozwiązań technologicznych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG do odbiorców komercyjnych. W związku z tym spółka przejęła od Instytutu EMAG obszary działalności związane z logistyką, marketingiem i komercjalizacją produktów. Do tej pory CTT może pochwalić się wieloma udanymi projektami wdrożeniowymi w Polsce i na świecie.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.