Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu w celu jego realizacji powołane zostało Konsorcjum, w skład którego wchodzą zarówno jednostki naukowe (sektor szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze), jak również instytucje kulturalne oraz organizacja pozarządowa i przedsiębiorca. Realizacji projektu OpenArt podejęło się konsorcjum składające się z następujących partnerów:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
  • Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Narodowe w Warszawie,
  • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
  • Fundacja Siódmy Zmysł,
  • Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Tak dobrane konsorcjum projektowe zapewni „wzmocnienie powiązań międzysektorowych”, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Komisję Europejską w Raporcie Europa 2020. Opracowane przez jednostki naukowe rozwiązania będą wykorzystane przez przedsiębiorcę zdolnego do wprowadzenia ich na rynek w postaci produktu komercyjnego i zweryfikowane wraz z grupą użytkowników końcowych przez organizację pozarządową działającą na rzecz tych użytkowników.
Dodatkowo, projekt wspiera podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonej edukacji przez szkoły specjalne, integracyjne, jak i masowe. Opracowany w ramach projektu multimedialny przewodnik można będzie wykorzystać w edukacji osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, a także w pracy z dziećmi pełnosprawnymi na zajęciach związanych ze sztuką oraz do nauki języków obcych.

KONSORCJUM

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym tworzeniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii stosowanych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: energoelektroniki i automatyki; monitorowania systemowego, operacyjnego i lokalnego; informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej. Zajmuje się również certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem (działalność ta realizowana jest w Centrum Badań i Certyfikacji posiadającym akredytacje PCA), prowadzi szkolenia, wydaje czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie.

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński to najstarszy i jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Dysponuje odpowiednim zapleczem zarówno technologicznym, jak i kapitałem ludzkim potrzebnym do realizacji projektu. Katedra UNESCO UJ jako jedna z pierwszych jednostek w Polsce zajęła się badaniami nad dostępnością kultury dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Specjalizuje się także w tłumaczeniu i komunikacji międzykulturowej. Katedra UNESCO dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem potrzebnym do tworzenia napisów dla niesłyszących, które zostanie wykorzystane w projekcie.

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski to największa i jedna z najlepszych uczelni w Polsce. UW prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, w ramach wspólnych projektów badawczych, grantów realizowanych w ośrodkach międzynarodowych, wymian studenckich i pracowniczych oraz wszechstronnych kontaktów bilateralnych.
Jako jedna z pierwszych jednostek naukowych w Polsce Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w ramach Laboratorium Przekładu Audiowizualnego prowadzi badania nad dostępnością mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. ILS UW dysponuje też profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia napisów filmowych, które zostanie wykorzystane w projekcie.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) powstała w 1994 roku. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media. Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej. Instytut prowadzi również interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe, w większości o charakterze aplikacyjnym, wykorzystywane dla rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego oraz transferu wyników badań do gospodarki. Laboratorium Interaktywnych Technologii (LABi) to jedno z laboratoriów badawczych OPI. Prace Interdyscyplinarnego zespołu LABi łączą różne dziedziny wiedzy: informatykę, psychologię, neuronauki, statystykę oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie to najstarsze muzeum narodowe w Polsce. Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rzędzie najważniejszych - i najciekawszych zarazem - kolekcji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie to narodowa instytucja kultury, jedno z największych muzeów w Polsce z kolekcją liczącą ponad 800 tysięcy eksponatów - dzieł sztuki polskiej i światowej. Pochodzą one ze wszystkich epok, od antyku do współczesności i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej. Zbiory prezentowane są w galeriach stałych i na pokazach czasowych.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest pierwszym tego typu muzeum w Polsce zbudowanym od postaw i powstałym z intencją prezentowania międzynarodowej sztuki współczesnej. Ambicją MOCAK-u jest przekonanie ludzi niezwiązanych profesjonalnie ze sztuką, że jest ona niezbędnym narzędziem pojmowania świata, co znajduje swoje potwierdzenie w organizowanych co roku około 15 wystawach czasowych.

Fundacja Siódmy Zmysł

Fundacja „Siódmy Zmysł” została założona w styczniu 2011 roku. Powstała, aby promować audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących oraz szeroko pojętą dostępność do kultury audiowizualnej. W swoim dorobku Fundacja ma opracowanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do kilkunastu filmów fabularnych, w tym do popularnych filmów takich jak Bitwa Warszawska oraz Listy do M. Fundacja, założona przez pracownika naukowego Katedry UNESCO oraz jej absolwentów, uczestniczyła także w projektach naukowych prowadzonych przez Katedrę.

Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. powstała w związku z wejściem w życie nowej ustawy o instytutach badawczych. Zadaniem spółki jest przede wszystkim transfer rozwiązań technologicznych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG do odbiorców komercyjnych. W związku z tym spółka przejęła od Instytutu EMAG obszary działalności związane z logistyką, marketingiem i komercjalizacją produktów. Do tej pory CTT może pochwalić się wieloma udanymi projektami wdrożeniowymi w Polsce i na świecie.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.